સોમવાર, 9 મે, 2016

ફાજલનું રક્ષણ રદ કરવા બાબત

રિકોલ દરખાસ્ત

ફેરબદલી શાળા માધ્યમિક

ફેરબદલીની સૂચના

સરકારી શાળાના કર્મચારીઓ ની ફેરબદલી

ઈ બી સી 10 ટકા અનામત

તાસ ફાળવણી માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર શાળા

તાસ ફાળવણી ધોરણ- 11 ,12

ઉધોગ શિક્ષક ને તાસ ફાળવવા બાબત

પ્રાર્થના સભાનો સમય

ફાજલ બાબત